Undrar du över något? fråga oss.

Avsändare (Namn)
Avsändare (Mail)
Ämne
Meddelande

Lekplatsbesiktning

Barnens rätt till säkra lekplatser kan inte ifrågasättas.


Lekplatsbesiktning

Fastighetsägaren har skyldighet att underhålla lekplatser och lekredskap så att risken för olycksfall begränsas. Säkerhetsbesiktning skall genomföras årligen för att säkerställa att lekplatsen är säker och inga olyckor sker.

Excellent Work AB erbjuder säkerhetsbesiktning av lekplatser mm av certifierad besiktningsman.

Besiktning av lekredskap, lekplatser och fallunderlag sker enligt Europanorm (SS-EN 1176/1-7 och SS-EN 1177). Syftet med besiktningen är att säkerställa att ingen olyckrisk föreligger samt att följa den lagstiftning som i övrigt avser lekredskap. Protokoll upprättas i två exemplar.

Besiktningsmannen tar fram åtgärdsförslag av eventuella brister om det finns önskemål om detta.

Excellent Work AB åtar sig även att åtgärda eventuella brister.

Excellent Work AB hjälper till med om- och nybyggnation av lekplatser även i övrigt.


VARFÖR LEKPLATSBESIKTIGA.

Många olyckor
Konsumentverket har beräknat att c:a 19 000 olyckor sker på lekplatser och skolgårdar varje år. Många av dessa olyckor leder till akutläkarvård Över 60% av olyckorna sker på skolgårdaer. Cirka 40% sker vid övriga lekplatser De flesta olyckorna beror på att fallutrymme och stötdämpande underlag inte uppfyller kraven. Sådana fakta leder till att lekplatsbesiktning och tillsyn bör vara ett högprioriterat område för kommuner, bostadsrättsföreningar och liknande.

Fastighetsägaren ansvar
Fastighetsägaren som till exempel kommunen, en skola, bostadsbolag, eller bostadsrättsföreningar, har ansvar för att lekplatsens egenskaper upprättshålls (PBL). Ansvaret för att utrustning ska vara säker gäller oavsett tillverkningsår (PSL).

Plan- och bygglagen (PBL)

Regler för utemiljö finns i plan- och bygglagen (1987:10), 3 kap. 15 - 18 § PBL. Där anges krav på anordnande av friyta för lek- och utevistelse samt krav på att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Dessutom anges att tomter och allmänna platser skall utformas så att de är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

I Boverkets byggregler (BSF 1993:57 och med ändringar till och med BFS 2008:6), finns regler om skydd mot olyckor vid fasta lekredskap på tomter. I föreskrift avsnitt 8:93 BBR tydliggörs:

Fasta lekredskap ska anordnas så så att risken för personskador begränsas. Underlaget till gungor, Klätterställningar och dyliga redskap skall vara stötdämpande och i övrigt utformade så att risken för personskador vid en olycka begränsas.

Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpa hinder (BFS 2003:19 HIN) innehåller krav på att tillgängligheten på befintliga lekplatser ska förbättras så att de kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. I allmänt råd till 18 § HIN står:

“Brister som gör det svårt för barn med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att alls använda lekplatsen samt brister som gör det svårt för föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att vistas på lekplatsen tillsammans med sina barn, bör åtgärdas.”

Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för säkerhet och tillgänglighet på lekplatser i kommunen, med stöd av plan- och bygglagen.